Ukraine Aid – Thank you

TPN have received a letter of thanks, and an update, from the director of the Hotel Maria Helena, who are hosting approximately 500 Ukrainian refugees in their three locations in Poland.

Szczawno-Zdrój, 31.05.2022r

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo podziękować The Pallet Network  za pomoc i
otrzymane dary.

Przekazane przez Państwa artykuły i produkty ułatwiają nam w dużym
stopniu prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej na szerszą
skalę. Przyczyniają się one do wielu szczerych uśmiechów naszych
podopiecznych oraz ich ogromnej wdzięczności.

Bardzo doceniamy fakt, że po tym, jak minęła pierwsza duża fala pomocy, Państwo
pozostali z nami i nie zapomnieli o naszych podopiecznych. Dzięki takim
działaniom ich życie czynimy lepszym, spokojniejszym, łatwiejszym i
pełnym nadziei. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, co dzieje się u naszych
podopiecznych, to już śpieszymy z aktualnymi informacjami.

Na tę chwilę przebywa w naszych trzech hotelach: Marii w Wałbrzychu,
Marii Antoniny w Zagórzu Śląskim oraz Marii Heleny w Szczawnie Zdroju
około 500 uchodźców ukraińskich. Część osób, która przebywała
w naszych obiektach wróciła na teren Ukrainy do swoich domów i
rodzin, część zaś usamodzielniła się już na terenie Polski –
wynajmują mieszkania, znaleźli pracę, dzieci chodzą do szkoły.
Zdarzają się jednak także takie momenty, w których goście, którzy
mieszkali u nas jakiś czas temu, powracają w nasze progi – z
różnych powodów.

My w dalszym ciągu prowadzimy akcję pomocową, w dalszym ciągu
przyjmujemy pod opiekę nowych uchodźców, ciągle szukamy nowych
rozwiązań i przygotowujemy nowe pomieszczenia na pobyt długoterminowy
dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

W dniu jutrzejszym tj. 01.06 z okazji Dnia Dziecka organizujemy dla
naszych pociech wspaniałą imprezę z wieloma atrakcjami – jedną z
nich będzie rozdawanie prezentów i paczek, z których wiele pochodzi
właśnie z Państwa darów. Na pewno będzie mnóstwo radości i zabawy
oraz dużo uśmiechów. ZA TO WSZYSTKO BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY.

                      Z poważaniem,

Violetta Mercik

We would like to thank The Pallet Network very much for their help and received gifts.

The articles and products provided by you extend the scope of our charity to a larger scale. They contribute to many sincere smiles and great gratitude.

We very much appreciate the fact that after passing the first large wave of help, you stayed with us and did not forget about the refugees. Thanks to this we make their lives better, calmer, easier and full of hope. If you are interested in what is happening with refugees under our care, we rush with the latest information.

At the moment, in our three hotels: Maria in Wałbrzych, Maria Antonina in Zagórze Śląskie and Maria Helena in Szczawno Zdrój staying about 500 Ukrainian refugees. Some people who stayed in our facilities returned to Ukraine to their homes and families, while some have become independent in Poland – they rent flats, found a job, children go to school.

However, there are also times when the guests who lived with us some times ago, are returning to our doorstep – various reasons. We are still running the help campaign, still we take care of new refugees, we are constantly looking for new ones solutions and we prepare new rooms for a long-term stay for all who need help.

Tomorrow, on June 1, on the occasion of Children’s Day, we are organizing for our kids a wonderful party with many attractions – one of them will be giving away gifts and parcels, many of which come from precisely from your gifts. It will definitely be a lot of fun and fun and a lot of smiles. THANK YOU VERY MUCH FOR ALL OF THIS.

Kind regards,
Violetta Mercik

Aid Arriving in Lviv

Ukraine Aid – Thanks

TPN have received a letter of thanks from a hotel group in Poland who are hosting hundreds of refugees from Ukraine. Once again, thank you all for your generous contributions – in offering goods, transport, or assistance of any kind. As you will ready, it’s very much appreciated.

Thanks a lot for your help. The gifts made an impression. Amazing amounts.

With our group, everything will come in handy. We have almost a month of our guests and we don’t know how long it will take.

We also send transports by buses with gifts to Ukraine and on the way back new people come to us.

Violette Mercik

Wałbrzych 04.04.2022

Szanowni Państwo,

        Chcielibyśmy bardzo podziękować The Pallet Network za Państwa pomoc oraz wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia. Dziękujemy za wielkie i otwarte serca, za zrozumienie, empatię i troskę.

Wysłana do nas tak duża ilość darów, bardzo nam pomoże w naszej codzienności.

Obecnie nasza działalność skierowana jest na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W naszych trzech hotelach: Marii w Wałbrzychu, Marii Helenie w Szczawnie Zdroju oraz Marii Antoninie w Zagórzu Śląskim przyjęliśmy ponad 700 gości, którym staramy się zapewnić namiastkę domu rodzinnego oraz spokojny sen, bez odgłosu bomb, bez lęku i niepokoju. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno dorośli jak i dzieci, doświadczyły naszej prawdziwej polskiej gościnności, w tym skomplikowanym i bardzo ciężkim dla nich czasie.

Droga do normalności jest jeszcze daleka, ale mamy to szczęście, że wiele osób, firm i podmiotów gospodarczych włącza się aktywnie w działalność pomocową.

Jeszcze raz zatem dziękujemy za każdy gest dobrej woli, za wsparcie finansowe, rzeczowe, za poświęcony czas, za efektywną współpracę i dzielenie się dobrem. Jesteśmy wdzięczni i wzruszeni Państwa zaangażowaniem.

Dziękujemy za pomoc w pomaganiu!
Pamiętajmy, że dobro powraca!

Violetta Mercik

Walbrzych 04.04.2022

Ladies and gentlemen,

        We would like to thank The Pallet Network for your help and support in achieving the noble goal of helping people in need of care and support. Thank you for big and open hearts, for understanding, empathy and care.

Such a large number of gifts sent to us will help us a lot in our everyday life.

Currently, our activity is focused on helping refugees from Ukraine. In our three hotels: Maria Helena in Wałbrzych, Maria Helena in Szczawno Zdrój and Maria Antonin in Zagórze Śląskie, we have welcomed over 700 guests, for whom we try to provide a substitute for a family home and a peaceful sleep, without the sound of bombs, without fear and anxiety. We make every effort to ensure that both adults and children experience our true Polish hospitality, in this complicated and very difficult time for them.

The road to normalcy is still a long way, but we are lucky that many people, companies and economic entities are actively involved in aid activities.

Therefore, we would like to thank you once again for every gesture of goodwill, for financial and material support, for your time, for effective cooperation and sharing good. We are grateful and touched by your commitment.

                                                                              Thank you for helping us!
Remember that good returns!
Violetta Mercik

Humanitarian Aid Arrives in Płock

Aid for Ukraine Arrives in Poland

Our first HGV load with essential goods for Ukraine arrives at its destination in Poland today. Here are some of the goods ready to be shipped from our Hub in Dublin 15. There are now 2.5 million refugees who have passed Ukraine’s borders. #StandUpForUkraine

Image

Aid for Ukraine Prepared for Transport

Goods for Ukraine Arrives in TPN Hub

Humanitarian aid has started to arrive at the Hub in Dublin from our TPN Partners around the country. Everyone here at TPN is so heartened by the incredible response we’ve seen from our network, our customers, and the general public in Ireland. The quality of goods we’re receiving has to be acknowledged. Thank you so much from everyone at TPN. We will endeavour to get this out as swiftly and efficiently as we can to the locations that need it – on the borders, and in the towns receiving vast numbers of refugees fleeing the Russian invasion.